History
ประวัติเดอะติวเตอร์
 
กลุ่มโรงเรียนเดอะติวเตอร์
ย 
ย ย ย ย ย จัดเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามมาตรา 15(2) ของพระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชน พ.ศ. 2525 ประเภทกวดวิชา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
ย 
ย ย ย ย ย ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขา (ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) มีครูผู้สอนประมาณ 110 คน เจ้าหน้าที่ 38 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนประมาณ 4,000 คน (นักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียน เพราะต้องการหาความรู้เพิ่มเติม และทบทวนบทเรียน)
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
การจัดการเรียนการสอน
ย 
ปรัชญาของโรงเรียน :
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย นักเรียนปกติสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ ด้วยการอ่านทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ให้มากพอ และ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในคุณธรรม
ย 
แนวการสอน :
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สนุกน่าสนใจเสริมเทคนิค
ย 
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย คือ
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูผู้สอน ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองมี ความสามารถ ในการเรียนรู้
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย สนุกน่าสนใจ คือ
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ สร้างบรรยากาศ การเรียนการสอนให้สนุก หรือไม่น่าเบื่อ
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย เสริมเทคนิค คือ
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย เสริมเทคนิคช่วยจำ แนะนำวิธีการช่วยให้จำ เนื้อหาได้ง่าย หรือจำได้นานไม่ลืมง่าย เสริมเทคนิคการคิดคำนวณ ฝึกให้คิดแก้ปัญหา เองได้ โดยจัดให้มีประสบการณ์ทำโจทย์ให้มาก จากประสบการณ์นี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนา วิธีคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ย 
ระดับชั้นที่เปิดสอน:
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนกับครูผู้สอน โดยตรง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมากกว่า 90% เรียนกับครู ผู้สอน ที่เหลือเรียนผ่านสื่อ
ย 
คอร์สเรียน :
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย คอร์สเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นการสอนเสริม ทบทวนความรู้เดิม คอร์สเรียนวิชาคำนวณโดยอธิบาย หลัก ทฤษฎี ให้เข้าใจได้ง่ายๆ เน้นประสบการณ์แก้ปัญหาโจทย์ (โจทย์ที่ใช้อาจเป็นข้อสอบ เก่าบ้าง) โดยบูรณาการความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้มีแนวทาง แก้ไขปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้น (หรือมักเรียกว่า เทคนิคการทำ ข้อสอบ) คอร์สวิชาบรรยาย จัดลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจ เน้นย้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยสร้างความจำ เสริมเทคนิคช่วยจำ
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย จัดให้มีการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ จัดติวก่อนสอบ จัดบอร์ดข่าวสารเพื่อให้สนใจข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
ย 
จัดทำสื่อการเรียน เช่น วีดีโอเทป วีซีดีการเรียนการสอน ให้ศึกษาเพิ่มเติม โดย
สามารถ ยืมกลับบ้าน ได้ฟรี
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ย 
ย 
ย ย ย ย ย ย ใฝ่เรียนรู้ ยึดมั่นคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ครูผู้สอนทุกคนช่วยกันสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับตัวนักเรียน โดยครูผู้สอนนอกจากสอนวิชาการเป็นหลักแล้ว ให้เสริมหรือสอดแทรกโดยยกตัวอย่างให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีมีความพยายามที่จะปรับปรุงตัวนักเรียนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พยายามทำตัวให้เป็นแบบอย่าง
ย 
ย 
ย 
ย 
การประเมินผลการเรียนการสอน
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วัดจากความพึงพอใจของนักเรียน และอัตราการมาเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย การวัดความพึงพอใจของนักเรียน(ใช้ข้อมูลที่นักเรียนตอบแบบสอบถาม) มีตัวชี้วัด 4 ตัว
ย 
ทย ความประทับใจของนักเรียนโดยรวมที่มีต่อครูผู้สอน โดยส่วนใหญ่จะได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป (นักเรียนสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1 โ€“ 10 คะแนน)
ย 
ทย ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอน นักเรียนเลือกตอบได้ 3 ระดับ คือ น้อย , O.K., มาก (โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง O.K. - มาก)
ย 
ทย บรรยากาศการสอน นักเรียนเลือกตอบได้ 3 ระดับ คือ เบื่อ, O.K., สนุก (โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง O.K. โ€“ สนุก)
ย 
ทย เทคนิคที่เสริมให้ นักเรียนเลือกตอบได้ 3 ระดับ คือ ไม่มี, O.K., มากดี (โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง O.K. - มากดี)
ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อัตราการมาเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน ถ้าครูผู้สอนสอนได้ดีมาก จะมีอัตราการ มาเรียนเฉลี่ย 80% ขึ้นไป แต่เฉลี่ยโดยรวมจะอยู่ในช่วง 60 โ€“ 70% (นักเรียนจะมาเรียนน้อย ในช่วงท้ายคอร์ส เพราะใกล้สอบที่โรงเรียน นักเรียนจำนวนหนึ่งจะหยุดเรียนเพื่อเตรียมตัว สอบด้วยตนเอง)
 
 
 
RSS Feed SEO Navigation Go To -> www.thetutor.in.th
Go To -> www.thetutor.in.th SEO Navigation RSS Feed